Shëndetësi dhe Mbrojtje sociale

Aftësim/Formësim profesional me kohëzgjatje dyvjeçare

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim profesional për profesione (trevjeçar i reformuar)

Arsim teknik (katërvjeçar)

Plane mësimore – Dizajnim modular

Programe mësimore – Dizajnim modular

VITI I-rë – Infermiere e gjinekologjisë dhe akusherisë, Asistent dentist, Teknik dhëmbësh, Infermiere, Teknik laborant i mjekësisë, Teknik laborant i farmacisë, Teknik fizioterapeut


VITI i II-të – Infermiere e gjinekologjisë dhe akusherisë, Asistent dentist, Teknik dhëmbësh, Infermiere, Teknik i mjekësisë laborant-sanitar, Teknik laborant i farmacisë, Teknik fizioterapeut

VITI i II-të – Infermiere e gjinekologjisë dhe akusherisë, Teknik i mjekësisë laborant-sanitar

VITI i II-të – Infermiere, Teknik fizioterapeut

VITI i II-të – Teknik i mjekësisë laborant-sanitar, Teknik farmaceutik

VITI i II-të – Asistent dentar

VITI i II-të – Teknik i farmacisë

VITI i II-të – Teknik fizioterapeut

VITI i II-të – Infermiere e gjinekologjisë dhe akusherisë

VITI i II-të – Motër medicinale

VITI i II-të – Teknik i mjekësisë laborant-sanitar

VITI i II-të – Teknik i dhëmbëve

 

Arsim post-sekondar

Informacion

 

Programe për kalueshmëri

Informacion