Komunikacion, Transport dhe Depozitim

Aftësim/Formësim profesional me kohëzgjatje dyvjeçare

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim profesional për profesione (trevjeçar i reformuar)

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim teknik (katërvjeçar)

Plane mësimore – Dizajnim modular

Programe mësimore – Dizajnim modular

VITI i I-rë – Teknik i transportit dhe shpedicionit, Teknik i komunikacionit rrugor, Teknik i komunikacionit hekurudhor, Teknik i logjistikës


VITI i II-të – Teknik i transportit dhe shpedicionit, Teknik i komunikacionit rrugor, Teknik i komunikacionit hekurudhor, Teknik i logjistikës në komunikacion

VITI i II-të – Teknik i transportit dhe shpedicionit, Teknik i komunikacionit rrugor, Teknik i komunikacionit hekurudhor

VITI i II-të – Teknik i logjistikës në komunikacion

VITI i II-të – Teknik i komunikacionit rrugor

VITI i II-të – Teknik i transportit dhe shpedicionit

VITI i II-të – Teknik i komunikacionit hekurudhor

 

Arsim post-sekondar

Informacion

 

Programe për kalueshmëri

Informacion