Организациска структура

Извештај од спроведена Функционална анализа во Центарот за стручно образование и обука

Органограм на Центарот за стручно образование и обука

Правилник за систематизација на работните места во Центарот за стручно образование и обука

Правилник за внатрешна организација на центарот за стручно образование и обука

Табеларен преглед на работните места во центарот за стручно образование и обука