Организациска структура

Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Центарот за стручно образование и обука

Правилник за внатрешна организација на Центарот

Органограм на центарот

Правилник за систематизација на работни места во Центарот