Органи и тела

Управен одбор на ЦСОО

Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука Скопје, согласно Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 117/08, 148/09 и 17/11) е составен од девет членови именувани со решение на Владата на Република Македонија бр. 24-4404/1 од 03.08.2017 година, и тоа:
    Состав
 • Елена Неделковска Михајловиќ од Министерството за образование и наука;
 • Мирјана Алексевска од Министерството за труд и социјална политика;
 • Благој Христов од Стопанска комора на Република Македонија;
 • Душица Перишиќ од Заедницата на единиците на локалната самоуправа;
 • Данела Арсовска од Сојузот на стопанските комори на Македонија;
 • Аљбион Сулемани од Центарот за стручно образование и обука;
 • Зоран Јовчевски од Центарот за стручно образование и обука;
 • Сеадет Јусуфи од Центарот за стручно образование и обука.
    За Претседател на Управниот одбор е избрана Елена Неделковска Михајловиќ а за заменик претседател Душица Перишиќ.
 
    Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 5 години. 
 
 
    Надлежности
 
    Согласно Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 117/08, 148/09 и 17/11) и Статутот на Центарот, надлежностите на Управниот одбор се: 
 
 • Донесува Статут на Центарот;
 • Донесува Деловник  за работа на Управниот одбор;
 • Донесува Правилник за внатрешна организација и систематизација на работните места во Центарот и Правилник за пресметката на плати и други додатоци на вработените во Центарот;
 • Распишува јавен оглас за именување на директор и заменик директор на Центарот;
 • Врши интервју со пријавените кандидати за директор и заменик директор и врши избор од пријавените кандидати согласно законот;
 • Врши разрешување на директорот и заменик директорот на Центарот;
 • Донесува општи акти во функција на подобрување на работата на Центарот;
 • Ја усвојува годишната програма за работа и го усвојува извештајот за работа;
 • По предлог на директорот донесува годишен финансиски план и план за јавни набавки;
 • Одлучува за прашања од материјално-финансиското работење во согласност со закон;
 • Предлага годишен финансиски план и завршна сметка до Владата на Република Македонија;
 • Одлучува во втор степен по приговори на одлуки на директорот на Центарот и одлуки на други тела и комисии;
 • Врши други работи неопходни за функционирање на Центарот во согласност со позитивните законски прописи и Статутот на Центарот.  

 

Совет на ЦСОО

Советот за стручно образование и обука е основан од Владата на Република Македонија со решение број 24-4409/1 од 03.08.2017 година. 
 
    Согласно решението, за членови на Советот се именувани:
 • Наташа Јанковска од Министерството за образование и наука;
 • Рејхан Садику од Министерството за образование и наука;
 • Тања Танеска Лазаревска од Министерството за финансии;
 • Фатмире Хоџа од Министерството за економија;
 • Татјана Тасевска од Бирото за развој на образованието;
 • Даниела Белимова од Агенцијата за вработување на Република Македонија;
 • Убавка Исијановска од СОНК;
 • Ѓорѓи Петрушев од Стопанска комора на Република Македонија;
 • Стефан Манчевски од Сојузот на стопански комори на Македонија;
 • Ардита Дема Мехмети од Заедницата на единиците на локалната самоуправа;
 • Маја Папатолевска од Министерство за труд и социјална политика.
    За Претседател на Советот е избран Наташа Јанковска, а за заменик претседател Ардита Дема Мехмети.

 

    Надлежности

     Согласно Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06 и 117/08) надлежностите на Советот се:
 • Дава мислење за стратегијата за развој на стручното образование и обука;
 • Му предлага на Министерството за образование и наука (во понатамошниот текст: Министерството), измени и дополнувања на Листата на стандарди на занимања за стручно образование и обука;
 • Му предлага на Министерството национални квалификации и стандарди на занимања;
 • Во соработка со општините до Министерството доставува предлог за развој на мрежата на установите за стручно образование и обука;
 • Дава мислење за стандардите на занимање до Министерството и
 • Дава мислење за стандардите за образовните профили и стандарди за струки до Министерството.

Годишни програми на советот: