Јавни набавки

pdf Годишен план 2018

pdf Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди (од 01.01.2018 до 30.06.2018)


pdf Годишен план 2017

pdf Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди (од 01.01.2017 до 30.06.2017)

pdf Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди (од 01.07.2017 до 31.12.2017)

pdf Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди (2016)


pdf Годишен план 2016

pdf Измени и дополнувања на Годишниот план за јавни набавки во 2016

pdf Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди (2015)

Оглас за доделување на договор за јавна набавка на работи бр.03-1/2011


Годишни Сметки

Завршна сметка за 2017 година

Завршна сметка за 2016 година