Јавни набавки / Финансии


Усогласување на Годишен план 2019

Годишен план 2019


Годишен план 2018

Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди (од 01.01.2018 до 30.06.2018)


Годишен план 2017

Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди (од 01.01.2017 до 30.06.2017)

Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди (од 01.07.2017 до 31.12.2017)

Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди (2016)


Годишен план 2016

Измени и дополнувања на Годишниот план за јавни набавки во 2016

Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди (2015)

Оглас за доделување на договор за јавна набавка на работи бр.03-1/2011


Годишни Сметки

Завршна сметка за 2020 година

Завршна сметка за 2019 година

Завршна сметка за 2018 година

Завршна сметка за 2017 година

Завршна сметка за 2016 година