Годишна програма и извештај

Торино Процес 2016-2017

НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ТОРИНО ПРОЦЕС 2016-2017 год.

 

Документи

pdf Рамка за развој на партнерство

 
 
 
 
  

pdf Годишна програма за работа на ЦСОО за 2018 година

pdf Годишна програма за работа на ЦСОО за 2017 година

pdf Годишна програма за работа на ЦСОО за 2016 година

pdf Годишна програма за работа на ЦСОО за 2015 година  

pdf Годишна програма за работа на ЦСОО за 2014 година

pdf Годишна програма за работа на ЦСОО за 2013 година

pdf Годишна програма за работа на ЦСОО за 2012 година

pdf Годишна програма за работа на ЦСОО за 2011 година

 

pdf Извештај за работењето на ЦСОО за 2016 година  

pdf Извештај за работењето на ЦСОО за 2015 година

pdf Извештај за работењето на ЦСОО за 2014 година

pdf Извештај за работењето на ЦСОО за 2013 година

pdf Извештај за работењето на ЦСОО за 2012 година

pdf Извештај за работењето на ЦСОО за 2011 година

pdf Извештај за работењето на ЦСОО за 2010 година