Хемија и технологија

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

Наставни Програми

– I година –

Месар

 

Месопреработувач

 

Пекар

 

– II година –

Месопреработувач

 

Пекар

 

– III година –

Месопреработувач

 

Пекар

 

 


 

Наставни Планови пред 2017

 

Наставни Програми пред 2017

– I година –

Месар

 

Пекар

 

– II година –

Месар

 

Пекар

 

– III година –

Месар

 

Пекар

 

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Програми – Модуларно Дизајнирани

 
I ГОДИНА – Хемиски лабораториски техничар, Техничар за козметички и хемиски производи, Прехрамбен техничар, Техничар за заштита на животната средина


II ГОДИНА – Хемиски лабораториски техничар, Прехранбен техничар, Техничар за козметички и хемиски производи, Техничар за заштита на животната средина

II ГОДИНА – Хемиски лабораториски техничар, Техничар за заштита на животната средина

II ГОДИНА – Прехранбен техничар

II ГОДИНА – Техничар за козметички и хемиски производи


III ГОДИНА – Хемиски лабораториски техничар, Прехранбен техничар, Техничар за козметички и хемиски производи, Техничар за заштита на животната средина:

III ГОДИНА – Прехранбен техничар, Техничар за козметички и хемиски производи, Техничар за заштита на животната средина:

III ГОДИНА – Хемиски лабораториски техничар, Техничар за заштита на животната средина, Техничар за козметички и хемиски производи:

III ГОДИНА – Прехранбен техничар, Техничар за козметички и хемиски производи:

III ГОДИНА – Хемиски лабораториски техничар, Техничар за заштита на животната средина

III ГОДИНА – Прехранбен техничар:

III ГОДИНА – Хемиски лабораториски техничар:

III ГОДИНА – Техничар за козметички и хемиски производи:

III ГОДИНА – Техничар за заштита на животната средина:


IV ГОДИНА – Хемиски лабораториски техничар, Техничар за козметички и хемиски производи:

IV ГОДИНА – Техничар за заштита на животната средина, Хемиски лабораториски техничар:

IV ГОДИНА – Хемиски лабораториски техничар:

IV ГОДИНА – Прехранбен техничар:

IV ГОДИНА – Техничар за козметички и хемиски производи:

IV ГОДИНА – Техничар за заштита на животната средина:

 

Техничко образование (четиригодишно) – ПРЕД 2018

Наставни Програми – ПРЕД 2018

– I година –

 


 
– II година – Техничар нутриционист

 

– II година – Хемиско-технолошки техничар

 

– II година – Прехранбен техничар

 

– II година – Производствено-процесен техничар

 


 
– III година – техничар нутриционист

 

– III година – Хемиско-технолошки техничар

 

– III година – Прехранбен техничар

 

– III година – Производствено-процесен техничар

 


 

– IV година – техничар нутриционист

 

– IV година – Хемиско-технолошки техничар

 

– IV година – Прехранбен техничар

 

– IV година – Производствено-процесен техничар

 

Постсредно образование

Информации

 

 

Програми за проодност