Графичарство

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

Наставни Програми 2017

– I година – Печатар

 

– I година – Изработувач на визуелни апликации

 

– II година – Печатар

 

– II година – Изработувач на визуелни апликации

 


 

 

Постсредно образование

Информации

 

 

Програми за проодност

Информации