Графичарство

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)


 

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Планови – Модуларно Дизајнирани

 

Наставни Програми – Модуларно Дизајнирани

 
I ГОДИНА – Графички техничар, Графички уредник – дизајнер

II ГОДИНА – Графички техничар

II ГОДИНА – Графички уредник – дизајнер

 
 

 

Постсредно образование

Информации

 

 

Програми за проодност

Информации