Техничко образование (четиригодишно)

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ за четиригодишно средно стручно образование изготвени во рамките на Проектот за развој на вештини и подршка на иновации.

 

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ за образовните профили во струки или група струки во четиригодишното стручно образование во Република Македонија
 
НАСТАВЕН ПЛАН за спортска гимназија pdf Превземи
НАСТАВЕН ПЛАН за сообраќајна струка pdf Техничар за логистика и осигурување
НАСТАВЕН ПЛАН за текстилно-кожарска струка pdf Техничар за дизајн на облека