Стручно образование за занимања

Стручно образование за занимања (тригодишно – реформирано)

Стандарди на постигања по струки:

 •  Економско-правна и трговска струка
 •  Здравствена струка
 •  Текстилно-кожарска струка
 •  Графичка струка
 •  Електротехничка струка
 •  Лични услуги
 •  Угостителско-туристичка струка
 •  Шумарско-дрвопреработувачка струка
 •  Градежно-геодетска струка
 •  Земјоделско-ветеринарна струка
 •  Сообраќајна струка
 •  Геолошко-рударска струка и металуршка струка
 •  Хемиско-технолошка струка
 •  Машинска струка

Наставни планови 2017 (тригодишно)

Наставни планови по струки:

 

Наставни програми 2017 (модуларно дизајнирани)

Наставни програми по струки:

 

 

 

Наставни планови (тригодишно)

Наставни планови по струки:

 

Наставни програми (тригодишно)

Наставни програми по струки: