Хемија и технологија

• Собирач и постапувач со отпад

• Млекар на фарма

• Изработувач на бурек, лиснато тесто и пити 
• Изработувач на путер 
• Изработувач на сирење 
• Обработувач на месо 
• Обработувач-продавач на месо и месни производи 
• Обработувач на млеко 
• Пекар за производство на кори, јуфки и кадаиф 
• Пекар за производство на бели печива и пица 
• Пекар за производство на леб 
• Производител на пастеризирани месни производи 
• Производител на свежи месни производи 
• Производител на киселомлечни производи 
• Производител на стерилизирани месни производи 
• Производител на трајни месни производи


• Хемиски-процесен оператор 
• Кондитор 
• Контролор на емисија на гасови од стационарни извори 
• Контролор на отпад и опасни материи 
• Контролор на квалитет на производи и материјали 
• Контролор на квалитет на вода 
• Оператор во детергентска индустрија 
• Oператор во фармацевтска индустрија 
• Оператор со горива 
• Oператор за хемиски анализи 
• Оператор во козметичка индустрија 
• Оператор на микробиолошки и санитарни анализи 
• Оператор во неорганската индустрија 
• Оператор во органско-полимерна индустрија 
• Преработувач на овошје и зеленчук 
• Преработувач на кафе, чаеви и додатоци за јадења 
• Преработувач на жито/Мелничар 
• Производител на безалкохолни и алкохолни пијалоци 
• Производител на квасец и етанол 
• Производител на пиво и оцет 
• Производител на шеќер 
• Ракувач со машини за амбалажирање, пакување и етикетирање

• Автолакер 
• Пожарникар

• Конфекционер на месо 
• Млекар 
• Преработувач на месо и месни производи   
• Продавач/продавачка на месо и месни производи 
• Производител на млеко и млечни производи 
• Oператор во фармацевтската индустрија 
• Oператор на фармацевтски активни супстанции 
• Козметички процесор  
• Изработувач на леб и бели пецива  
• Преработувач на млеко