Социјални партнери

Протокол за социјално партнерство и меморандуми за разбирање, 15 октомври 2010 година

pdf Протокол за социјално партнерство во областа на стручното образование и обука

pdf Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и АВРМ

pdf Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и Бизнис конфедерација на Македонија

pdf Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и Организација на работодавачи на Македонија 

pdf Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и Сојуз на стопански комори на Македонија 

pdf Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и СОНК

pdf Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и Стопанска комора на Македонија

pdf Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и Стопанска комора за туризам на Македонија

pdf Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и Занаетчиска комора на Република Македонија 

pdf Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и ЗЕЛС