Лидер на струка 2018

pdf Акциски план за организирање и реализирање на Проектот „ЛИДЕР“ – избор на најдобар ученик по струка од завршните години во стручното образование во Република Македонија.

pdf Преглед на училишта – домаќини и време на реализација на активности за избор на Лидер на струка за 2018 година


pdf Список на ученици и ментори – Економско-Правна и Трговска струка 
pdf Список на ученици и ментори – Електротехничка струка 
pdf Список на ученици и ментори – Хемиско-Технолошка струка 
pdf Список на ученици и ментори – Машинска струка 
pdf Список на ученици и ментори – Сообраќајна струка 
pdf Список на ученици и ментори – Текстилно-Кожарска струка 
pdf Список на ученици и ментори – Угостителско-Туристичка струка 
pdf Список на ученици и ментори – Земјоделско-Ветеринарна струка 
pdf Список на ученици и ментори – Лични услуги