Лидер на струка 2016

pdf Акциски план за организирање и реализирање на Проектот „ЛИДЕР“ – избор на најдобар ученик по струка од завршните години во стручното образование во Република Македонија.

pdf Предлог училишта – домаќини и време на реализација на активности за избор на Лидер на струка за 2016 година

 

*****************************************************************************

pdf Список на натпреварувачи – машинска струка 

pdf Список на натпреварувачи – хемиско технолошка струка 

pdf Список на натпреварувачи – угостителско-туристичка струка 

pdf Список на натпреварувачи – електротехничка струка 

pdf Список на натпреварувачи – лични услуги 

pdf Список на натпреварувачи – сообраќајна струка 

pdf Список на натпреварувачи – здравствена струка 

pdf Список на натпреварувачи – економско-правна и трговска струка 

pdf Список на натпреварувачи – земјоделско-ветеринарна струка 

pdf Список на натпреварувачи – градежно-геодетска струка 

*****************************************************************************