Стандарди

Стандарди за изведување на практична обука на учениците кај работодавачите

Стандард за стручен и друг кадар за спроведување на практична обука кај работодавачите


СТАНДАРДИ ЗА ПРОСТОР И ОПРЕМА

Електротехника

Хемија и технологија

Машинство

Угостителство и туризам:

Земјоделство, рибарство и ветеринарство