Контакти

Бул. „Гоце Делчев„ бр.18, п.фах 290,
1000 Скопје,
Република Северна Македонија,
тел. ++389 2 31 35 484, факс ++389 2 31 11 085

Директор

Директор на Центарот

Sherif Miftari

 

Заменик Директор

Асим Даил

 

ОМСССП

Одделение за меѓународна соработка и соработка со социјални партнери

Горан Спасовски – Советник за меѓународна соработка.
email: [email protected]

Бојана Политова – Советник за соработка со социјални партнери и државни органи.
email: [email protected]

 

ОИРУСО

Одделение за истражување, развој и унапредување на стручното образование

М-р Роза Арсовска – Советник за професионален и кариерен развој на наставниците и стручните соработници.
email: [email protected]

 

Оделение за наставни планови и програми

М-р Ридван Зеќири – Советник за машинска струка
e-mail: [email protected]

Азра Тутиќ – Советник за сообраќајна струка и геолошко-рударска и металуршка струка
e-mail: [email protected]

М-р Зоран Јовчевски – Советник за електротехничка струка
e-mail: [email protected]

М-р Бранко Алексовски – Советник за земјоделско – ветеринарна струка
e-mail: [email protected]

М-р Елизабета Јовановска Радановиќ – Советник за економско – правна и трговска струка
e-mail: [email protected]

Марија Настовска – Советник за струката лични услуги и текстилна струка
e-mail: [email protected]

М-р Чедомир Димовски – Советник за угостителско – туристичка струка
e-mail: [email protected]

М-р Ардијана Исахи Палоши – Советник за хемиско-технолошка и графичка струка
e-mail: [email protected]

 

Сектор за развој на стандарди и образовни програми

М-р Лепа Трпческа – Раководител на сектор за стандарди, наставни планови и програми
e-mail: [email protected]

 

Одделение за деловна поддршка

Одделение за деловна и стручна поддршка

М-р Билјана Апостоловска – Раководител на одделение за деловна поддршка
e-mail: [email protected]

Аљбион Сулемани – Советник систем инженер
e-mail: [email protected]

Али Шаини – Виш соработник за превод и толкување на албански јазик
e-mail: [email protected]

Македонка Бубевска – Виш соработник за јазична редакција и лекторирање
e-mail: [email protected]

Маја Милошевска – Виш соработник за комуникација и односи со јавност
e-mail: [email protected]

Тања Андовска – Виш референт – архивар
e-mail: [email protected]

Одделение за финансиски прашања

Сеадет Јусуфи – Советник за финансии, буџет и јавни набавки
e-mail: [email protected]