Skip to content

Pathway:Ballina
KËSHILLI PËR AP Printoni E-mail

    PËRBËRJA

  Këshilli për arsim profesional dhe trajnim është themeluar nga Qeveria e R. së Maqedonisë me vendim numër 33-2912/1 nga viti 20.05.2008

Në pajtim me vendimin, për anëtarë të Këshillit emërohen:
-Isamedin Azizi nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës
- Adnan Selmani nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës
- Irena Todorovska nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale
- Nikica Mojsoska -Blazheski nga Ministria e Financave
- Marija Nikollova nga Ministria e Ekonomisë
- Vesna Horvatoviq nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit
- Vesna Peshova nga Agjencia për Punësim
- Risto Janevski nga Oda Ekonomike e Maqedonisë
- Snezhana Denkovska nga Oda e Zejtarëve
- Darko Velkov nga Lidhja e Odave Ekonomike të Maqedonisë
- Momir Stamenkoviq nga Sindikata e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës
- Dushica Perishiq nga BNJVL

Në mbledhjen e parë konstitutive e mbajtur më 20.06.2008, anëtarët e Këshillit njëzëri për kryetar të Këshillit zgjodhën Darko Velkov, ndërsa për zëvendës kryetar Adnan Selmani.

 

    KOMPETENCAT

     Në pajtim me Ligjin për arsim profesional dhe trajnim (“ Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë” nr. 71/06 dhe 117/08) kompetencat e Këshillit janë:

- jep mendim për strategjinë dhe zhvillimin e arsimit profesional dhe trajnim;
- i propozon Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (në tekstin e mëposhtëm: Ministrisë), ndryshime dhe plotësime të listës së standardeve të profesioneve për arsim profesional dhe trajnim;
- i propozon Ministrisë kualifikime nacionale dhe standarde të profesioneve, dhe
- në bashkëpunim me komunat deri te Ministria paraqet propozim për zhvillim të rrjetit të institucioneve për arsim profesional dhe trajnim.

 

 
www.yesnetwork.mk
mk.gif MK
  en.gif EN
   
 eksterno1-baner1-4-csoo.jpg
РМ
 
strategija_al.jpg