Skip to content

Pathway:Ballina
KËSHILLI PËR AP Printoni E-mail

    PËRBËRJA

  Këshilli për arsim profesional dhe trajnim është themeluar nga Qeveria e R. së Maqedonisë me vendim numër 23-5855/1 nga viti 14.08.2013

Në pajtim me vendimin, për anëtarë të Këshillit emërohen:
 • Nazuhtere Sulemani nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës
 • Daniela Graorska nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës
 • Bojana Ilievska nga Ministria e Financave
 • Jasmina Majstoroska nga Ministria e Ekonomisë
 • Vesna Horvatoviq nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit
 • Riste Tasev nga Agjencia për Punësim
 • Aneta Trajkovska nga Oda Ekonomike e Maqedonisë
 • Snezhana Denkovska nga Oda e Zejtarëve
 • Darko Velkov nga Lidhja e Odave Ekonomike të Maqedonisë
 • Ardita Dema Mehmeti nga BNJVL

Për kryetar të Këshillit u zgjodh Aneta Trajkovska, ndërsa për zëvendës kryetar Snezhana Denkovska.

 

    KOMPETENCAT

     Në pajtim me Ligjin për arsim profesional dhe trajnim kompetencat e Këshillit janë:

 • jep mendim për strategjinë dhe zhvillimin e arsimit profesional dhe trajnim;
 • i propozon Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (në tekstin e mëposhtëm: Ministrisë), ndryshime dhe plotësime të listës së standardeve të profesioneve për arsim profesional dhe trajnim;
 • i propozon Ministrisë kualifikime nacionale dhe standarde të profesioneve;
 • në bashkëpunim me komunat deri te Ministria paraqet propozim për zhvillim të rrjetit të institucioneve për arsim profesional dhe trajnim.
 • jep mendim për standardet e profesioneve deri te Ministria, dhe
 • jep mendim për standardet e profileve arsimore dhe standardet e profesioneve deri te Ministria.

 

 
www.yesnetwork.mk
mk.gif MK
  en.gif EN
   
РМ
  eksterno1-baner1-4-csoo.jpg
strategija_al.jpg